Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo

 

Căn cứ Quyết định số1521/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định về việc hợp nhất Ban Quản lý Di tích Côn Đảo và Bảo tàng Côn Đảo thành Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Vị trí, chức năng:

Trung Tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo là đơn vị  sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và thể thao. Trung tâm thực hiện chức năng bảo tồn, bảo tàng; tôn tạo, phát huy giá trị các Khu Di tích  lịch sử Quốc gia đặt biệt Côn Đảo theo quy định hiện hành phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng nhà nước theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm, các chương trình, đề án, dự án trình Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức phục vụ các tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng các tài liệu có liên quan đế di tích do Trung tâm hiện đang quản lý, lưu giữ, phục vụ khách tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học.

- Đăng ký, kiểm kê xây dựng hồ sơ khoa học và quản lý các di tích lịch sử. Xây dựng các kế hoạch bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, sử dụng và phát huy giá trị của các khu di tích trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ bảo tồn, bảo tàng, tôn tạo di tích thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khách tham quan du lịch, quản lý tài sản, tư liệu hiện vật, các công trình kiến trúc sân vườn, cây cảnh...của di tích đã được Sở Văn hóa và Thể thao giao theo quy định.

- Nghiên cứu, sưu tầm bổ sung tư liệu, hiện vật, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, lưu trữ hồ sơ tài liệu liên quan đến các công trình nghiên cứu khoa học về khu di tích lịch sử và di sản văn hóa tại địa phương.

- Tổ chức quản lý, khai thác phát huy giá trị các hiện vật, tư liệu về lịch sử Côn Đảo. Đồng thời phối hợp với các nghành chuyên môn tiến hành khảo sát, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Côn Đảo.

- Tổ chức thực hiện công tác trưng bày các hiện vật tư liệu có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng về truyền thống lịch sử cách mạng Côn Đảo và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Côn Đảo.

- Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại, lập và lưu trữ hồ sơ di tích, di sản phù hợp với nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phục vụ các đối tượng khách tham quan và nghiên cứu khoa học.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật.

Các điểm tin mới

 

Gửi Cảm Nhận

  •  

    • imgUploaded 
    • imgUploaded